Skip to main content

Tôi đã bật tính năng Push Notification trong app nhưng không nhận được thông báo khi thực hiện giao dịch gửi hoặc nhận, tôi phải làm sao?

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.

Powered by Zendesk